Skip to content

Regulations

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. https://rogalamusic.com jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Barbara Rogala prowadząca działalność gospodarczą Barbara Rogala Music, NIP: 898-203-36-36, REGON: 101550076, adres e-mail: rogalamusic@gmail.com ,numer telefonu +48 694 100 077.
 2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu. Użytkownicy którzy nie akceptują powyższego dokumentu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Operatora.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Serwis – witryna internetowa https://rogalamusic.com, której integralną częścią jest sklep internetowy https://rogalamusic.com/sklep ;
 3. Operator – Barbara Rogala prowadząca działalność gospodarczą Barbara Rogala Music, NIP: 898-203-36-36, REGON: 101550076, adres e-mail: rogalamusic@gmail.com ,numer telefonu +48 694 100 077.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przystępująca do korzystania z Serwisu. Osoby działające w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oświadczają, że są upoważnione do samodzielnej reprezentacji;
 5. Klient – Użytkownik Serwisu dokonujący zakupu wybranego przez siebie Produktu za pośrednictwem Serwisu;
 6. Konsument – Użytkownik będący osobę fizyczną dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Produkt – Każdy artykuł wystawiony na sprzedaż, dostępny w Serwisie;
 8. Formularz Kontaktowy – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem.
 9. Formularz Zamówienia – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do złożenia zamówienia w Serwisie.
 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum wymagań technicznych (system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS; iOS, Android, Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM) oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 3. Operator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie, zakupu przez Użytkownika na stałe wybranego Produktu lub zapisania się przez Użytkownika mailing.
 4. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego, lub Formularza Zamówienia obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
 5. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą numer telefonu:+694100077, adres e-mail: rogalamusic@gmail.comlub Formularza Kontaktowego. Jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłosić Operatorowi na ww. dane kontaktowe.
 6. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.
 7. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.
 8. Operator oświadcza, iż w stosunku do zamieszczonego w Serwisie Oprogramowania posiada odpowiednie prawa do rozporządzania nimi oraz że nie są ograniczone prawem osób trzecich.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SERWISIE

 1. Składanie zamówienia w Serwisie jest możliwe przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu.
 2. Użytkownik składając zamówienie, na wybrany przez siebie produkt, jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do zamieszczenia w Formularzu Zamówienia następujące informacje:

a) imię i nazwisko (nazwa firmy);

b) numer NIP;

c) dane adresowe (ulica, kod, miasto);

d) dane kontaktowe (numer telefony, adres e-mail).

3. Użytkownik składając zamówienie, na wybrany przez siebie produkt, jako osoba prywatna, zobowiązany jest do zamieszczenia w Formularzu Zamówienia następujące informacje:

a) imię i nazwisko 

b) dane adresowe (ulica, kod, miasto);

c) dane kontaktowe (numer telefony, adres e-mail).

 1. Użytkownik po opłaceniu zamówienia otrzymuje fakturę. Dodatkowo może skorzystać z kuponu wprowadzając odpowiednie dane, jak również nanieść indywidualne uwagi w kwestii realizacji zamówienia.
 2. Klient przesyłając zamówienie, składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Wysłane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej oferty.
 3. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem kosztów dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient korzysta z Formularza Zamówienia, w którym wypełnia niezbędne pola, zamieszczając dane wymagane do realizacji zamówienia, na końcu potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Wszystkie oferowane i dostarczane Produkty są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianego Produktu; sposobu dostawy, w tym adresu dostawy, sposobu płatności.
 7. Zamówienie realizowane jest w ciągu 1 – 3 (słownie: jeden – trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Operatora.
 1. Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 2. Za dopłatą jest możliwa dostawa na terenie Unii Europejskiej. Zamówienia te są realizowane po uprzednim kontakcie z  Operatorem poprzez adres e-mail: rogalamusic@gmail.com  lub numer telefonu+48 694 100 077
 3. Serwis umożliwia dokonywanie płatności przy pomocy systemu płatności Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W razie ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej, podstawą prawną rozpatrzenia reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną:
 3. wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, dochodzi do niej w szczególności gdy rzecz:

– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;

– nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;

– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę;

– została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

 1. wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar:

– jest własnością osoby trzeciej;

– jest obciążony prawem osoby trzeciej;

– cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. W sytuacji wystąpienia wady towaru Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od preferencji Klienta.
 2. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 3. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 7 dni od momentu jego wydania. Po tym czasie istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna zaistaniała poprzez działanie klienta.
 5. Reklamacje należy zgłosić sprzedawcy w dowolnej formie (np. elektronicznej na adres e-mail: rogalamusic@gmail.com lub wysłać listem na adres: ul. Środkowa 32, 96-332 Radziwiłłów . W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Reklamowane towar należy odesłać na adres: ul. Środkowa 32, 96-332 Radziwiłłów.
 6. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 7. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru, podlegają zwrotowi przez sprzedawcę.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kwestię odstąpienia od umowy regulują bezpośrednio przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta, w tym artykuł 27.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator pełni funkcję Administratora Danych Osobowych.
 2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez pocztę: ul. Środkowa 32, 96-332 Radziwiłłów, bądź pocztę e-mail: rogalamusic@gmail.com
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe uzyskujemy podczas składania zamówienia typu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, które przetwarzane są w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
 2. wykonania spoczywających na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa – przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze Danych Osobowych obowiązku prawnego;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego.
 1. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową, hostingową. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. Użytkownik uprawniony jest do:
 1. żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. żądania od Administratora Danych Osobowych przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO;

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik winien przesłać stosowny dokument do Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę tradycyjną lub pocztę elektroniczną.

 1. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 9. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania;
 2. czas wysłania odpowiedzi;
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.     Internet Explorer

b.     Chrome

c.     Safari

d.     Firefox

e.     Opera

f.      Android

g.     Safari (iOS)

h.     Windows Phone

i.      Blackberry

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.
 3. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 5. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
en_USEN